Allmän integritetspolicy

Vi på smartphoto lägger stor vikt vid din integritet! För att kunna gör vår service riktigt bra för dig behöver vi vissa personuppgifter. I den här Allmänna integritetspolicyn kan du läsa vad vi gör med uppgifterna och vilka rättsliga grunder som användningen är baserad på.

Det här dokumentet “Allmän integritetspolicy” styr behandlingen av dina personuppgifter för de personer som är ansvariga för hanteringen: smartphoto Nordic AB, med säte på Östergatan 39, 211 22 Malmö, Sverige. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556334-8100 (hädanefter "smartphoto").

Dokumentet Allmän integritetspolicy beskriver dina rättigheter och skyldigheter avseende smartphoto och kan komma att revideras eller uppdateras. Vi rekommenderar att du läser igenom det noggrant och återkommer till det regelbundet.

Artikel 1 - Allmän information

1.1. Genom denna Integritetspolicy, följer smartphoto även EU:s förordning 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för personuppgifter (hädanefter kallat Dataskyddsförordningen, eller “GDPR”) och förekommande lokala dataskyddsförordningar.

Artikel 2 - Personuppgifter

2.1. Personuppgifter som du delar med oss:

- Kategori 1: utan registrering: din IP-adress
- Kategori 2: när du registrerar dig för ett konto på webbplatsen/appen: lösenord och e-postadress samt eventuella kompletterande personuppgifter som du frivilligt tillhandahållit i din profil
- Kategori 3: för- och efternamn samt dina adressuppgifter för leverans, betalnings- och faktureringsuppgifter när du gör en beställning
- Kategori 4: när du prenumererar på vårt nyhetsbrev: e-postadress
- Kategori 5: bilder som du överför eller laddar upp för leverans av varorna
- Kategori 6: via cookies ("kakor"): se Artikel 9

2.2. Smartphoto kan samla in uppgifter från dig (personuppgifter) på olika sätt:

genom att använda cookies (se nedan)
när du registrerar dig på och använder webbplatsen/appen

Artikel 3 – Syften med hanteringen av personuppgifter

3.1. Allmänna syften:

smartphoto använder endast personuppgifterna som samlats in från dig i följande syften:

- Kategori 1: din IP-adress i syfte att underhålla och förbättra webbplatsen/appen, och att inkludera personuppgifter i anonym statistik, där specifika individers eller företagsidentitet inte kan härledas, på rättslig grund att smartphotos legitima intresse är att ständigt förbättra sina webbplatser/appar och sina tjänster. Genom IP-adressen behandlas även geografisk information via Google. Dessutom sparar vi dina preferenser, så att vi kan ge dig relevanta produktförslag.
- Kategori 2:lösenord och e-postadress i syfte att hantera ditt konto på webbplatsen/appen, på den rättsliga grunden att fullfölja ett avtal som begärts av dig, och om du så uppgivit, att skicka direktmarknadsföring, på den rättsliga grunden att du i förväg har gett ditt uttryckliga samtycke.
- Kategori 3: för- och efternamn, leverans-, betalnings-, och faktureringsuppgifter för de varor som du har beställt, på den rättsliga grunden att tillhandahålla en tjänst som begärts av dig. Du kan alltid välja att inte tillåta oss att lagra dina betalningsuppgifter. Vi lagrar dem som en extra service åt dig.
- Kategori 4:e-postadress i syfte att skicka dig direktmarknadsföring, nyhetsbrev, special- och kampanjerbjudanden, på den rättsliga grunden att du i förväg har gett ditt uttryckliga samtycke
- Kategori 5:bilder som du överför eller laddar upp för leverans av varorna.
- Kategori 6:cookies, se Artikel 9 för mer information.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men du måste vara medveten om att vissa tjänster är omöjliga att tillhandahålla om du vägrar att tillåta att dina uppgifter används.

3.2. Direktmarknadsföring:

Personuppgifterna används även till direktmarknadsföring, enligt ditt samtycke till Integritetspolicyn.

Om du redan finns med på vår utskickslista för att få marknadsmaterial i elektroniskt format, kan smartphoto använda dina uppgifter för att skicka dig direktmarknadsföring, på elektronisk väg och per post, om smartphoto och våra tjänster.

Detta samtycke kan när som helst dras tillbaka utan motivering eller kostnad, exempelvis genom att klicka på ("Avsluta prenumeration") länken som finns nederst i varje erbjudande via e-post. Du kan också kontakta oss per e-post på kundservice@smartphoto.se eller per brev till följande adress:

smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
211 22 Malmö
Sverige

3.3. Överföring till tredje part:

Smartphoto delar aldrig dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, med undantag av företag som är direkt eller indirekt anslutna till smartphoto för att utföra de begärda tjänsterna (såsom leverans av de beställda varorna).

Smartphoto kommer att göra rimliga ansträngningar att underrätta dig i förväg om att smartphoto delar dina uppgifter med ovannämnda tredje parter, men du bör även förstå att det inte är tekniskt eller kommersiellt möjligt under alla omständigheter.

Vi vill informera dig om att vi importerar dina kontaktuppgifter till Facebook, för att vi ska kunna visa reklam från vår Facebook-sida för dig. Om du inte vill ha det, kan du motsätta dig det.

Smartphoto kommer inte att sälja, hyra ut eller distribuera dina personuppgifter, eller på annat sätt göra dem tillgängliga för tredje parter, utom i de fall som beskrivs ovan, utan ditt uttryckliga samtycke.

3.4. Lagkrav:

I sällsynta fall kan det hända att smartphoto tvingas röja dina personuppgifter enligt domstolsbeslut, eller för att efterleva andra tillämpliga lagar eller bestämmelser. Smartphoto kommer att göra rimliga ansträngningar för att underrätta dig i förväg, såvida det inte föreligger några rättsliga restriktioner.

Artikel 4 – Användningens varaktighet

Vi sparar och använder dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att fullfölja alla ändamål, beroende på det kontraktsmässiga förhållandet mellan dig och smartphoto.

- Kategori 1: utan registrering: din IP-adress under den tid du besöker webbplatsen/appen.
- Kategori 2: lösenord och e-postadress bevaras under den tid du är kund hos oss.
- Kategori 3: efter att du har gjort en beställning, bevaras för- och efternamn samt dina adressuppgifter under den tid du är kund hos oss.
- Kategori 4: e-postadress bevaras under den tid du är kund hos oss.
- Kategori 5: bilder bevaras minst 24 månader efter att varorna eller tjänsterna har beställts. Alla bilder som laddas upp på ditt konto kommer att behållas i 24 månader. Om en (ny) beställning har gjorts kommer alla bilder att behållas i ytterligare 24 månader. Om bilder har laddats upp eller använts för en beställning utan att använda ett konto konto kommer de att behållas i en månad.
- Kategori 6: cookies, se Artikel 9.

Artikel 5 - Dina rättigheter

5.1. Rätt till åtkomst och granskning:

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter utan kostnad och att informeras om hur smartphoto använder dina personuppgifter.

5.2. Rätt att korrigera, radera och begränsa:

Det är frivilligt om du vill lämna dina personuppgifter till smartphoto, eller inte. Dessutom har du rätt att när som helst begära att vi rättar, kompletterar eller raderar dina personuppgifter. Om du vägrar att lämna dina personuppgifter eller om du ber oss att radera dem, accepterar du att leverans av vissa tjänster och varor inte är möjligt.
Du kan även begära att användandet av dina personuppgifter begränsas.

5.3. Rätt att göra invändningar:

Du har även rätt att med berättigade skäl invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring samt för tex att importera dina uppgifter till Facebook för att vi ska kunna skicka våra annonser. I dessa fall behöver du ej ange skäl.

5.4. Rätt till kostnadsfri överföring av uppgifter:

Du har rätt att få dina personuppgifter som behandlas av smartphoto i ett strukturerat, standardmässigt och maskinläsligt format och/eller att få dina personuppgifter överförda till andra uppgiftsbehandlare.

5.5. Rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

In den mån användandet grundar sig på ditt föregående samtycke har du rätt att dra tillbaka detta samtycke.

5.6. Utöva dina rättigheter:

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss, antingen per e-post på kundservice@smartphoto.se eller brev till (du behöver kunna styrka din identitet som kund):

smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
211 22 Malmö
Sverige

5.7. Rätt att anmäla:

Du har rätt att lämna in en anmälan till Datainspektionen: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Telefon: +46 (0) 8 657 61 00, Fax: +46 (0) 8 652 86 52, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Ett skadeståndsanspråk i civil domstol är fortfarande möjligt efter anmälan, i det fall du har åsamkats skada till följd av behandlingen av dina personuppgifter.

Artikel 6 - Säkerhet och sekretess

6.1. Vi har utvecklat tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för dataskydd för att förebygga förstörelse, förlust, förfalskning, ändringar, obehörig åtkomst eller oavsiktlig notifiering till tredje part av personuppgifter genom fel, såväl som att förebygga obehörig behandling av dessa uppgifter.

6.2. Smartphoto kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som uppstår p.g.a. tredje parts felaktiga eller olagliga användning av personuppgifterna. Du garanterar att du lagligen har erhållit tillåtelse från de personer som förekommer på de bilder som du har lämnat in eller laddat upp, och om det finns upphovsrätt eller någon annan rättighet på bilderna, att du har dessa rättigheter, och du skall helt och till fullo gottgöra och ansvarsfriskriva smartphoto för alla eventuella anspråk gentemot smartphoto till följd av olaglig behandling av sådan tredje parts personuppgifter.

6.3. Du måste hela tiden följa säkerhetsreglerna, till exempel genom att hindra obehörig åtkomst till din inloggning. Du är således ensam ansvarig för användningen av webbplatsen från din dator eller mobila enhet, IP-adress, samt för dina ID-uppgifter och sekretessen för dessa.

Artikel 7 – Åtkomst från tredje part

7.1. För att kunna behandla dina personuppgifter, ger vi våra anställda åtkomst till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt i ett för behandlingens beskrivna syften.

7.2. Vi garanterar en liknande skyddsnivå genom att åta oss kontraktsbindande skyldigheter, som liknar den här Integritetspolicyn, gällande anställda och utnämnda personer.

7.3. För att kunna ge dig bästa möjliga service så har våra medarbetare på kundservice tillgång till ditt konto. Detta är enbart för att kunna ge dig en så bra service som möjligt.

Artikel 8 – Beskrivning till belgiska Datainspektionen

En förklaring om behandlingen av personuppgifter har lämnats till den belgiska Datainspektionen (Privacy Commission) the Commission for the Protection of Personal Privacy.

Artikel 9 - Cookies

9.1. Vad är cookies?

En cookie (“kaka”) är en liten textfil som skickas av smartphotos server och placeras på hårddisken på din dator eller på din mobila enhet. Informationen som lagras i dessa cookies kan endast läsas av oss och endast så länge som besöket på webbplatsen/appen varar.

9.2. Varför använder vi cookies?

Vår webbplats och vår app använder cookies och liknande teknologi för att skilja mellan dina användarpreferenser och andra användare av webbplatsen/appen. På så vis kan vi erbjuda dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats/app, och göra den så bra som möjligt.
Till följd av nyligen gjorda ändringar i lagstiftningen måste alla webbplatser/appar som riktas till vissa delar av Europeiska unionen be om din tillåtelse att lagra cookies och liknande teknologi på dina datorer eller mobila enheter.
Den här Cookiepolicyn ger dig tydlig och fullständig information om vilka cookies vi använder och deras ändamål.

9.3. Typer av cookies:

Det finns många olika typer av cookies som skiljer sig åt när det gäller funktion, ursprung eller retentionstid, men lagen skiljer i huvudsak endast mellan funktionellt eller tekniskt nödvändiga cookies å ena sidan, och alla övriga å andra sidan.

Vår webbplats/app använder endast följande cookies:

Funktionscookies
NamnFunktion
Autentiseringscookies
‘Kom ihåg mig’
Användarens ID medan hen är inloggad.
Användarcookies
‘Livsstilsidentifierare’
Minns vad användaren gör på webbplatsen/appen.
AnvändaranpassningscookiesAnvänds till att minnas användarens önskemål.
Spårningscookies Google AnalyticsAnvänds till att registrera besökarnas läsbeteende.Prestationscookies
NamnFunktion
SpårningscookiesAnvänds till att registrera besökarnas läsbeteende.
Sociala plug-in spårningscookiesAnvänds till att erbjuda sociala mediemoduler på en webbplats/app, såsom en Facebook gilla-knapp, Pinterest-knapp, eller möjlighet att återtwittra ett meddelande.


För cookies som placeras av tredje parter (inklusive, men inte begränsat till: Google Analytics, Affiliate networks, Google Maps, Google Ads, Bing Search Marketing, Facebook), hänvisar vi till förklaringarna som dessa parter har på sina respektive webbplatser. Observera att vi inte har något inflytande över innehållet i dessa förklaringar, eller innehållet i cookies från dessa tredje parter. För mer information om Google Analytics cookies, vänligen läs Google Analytics allmänna integritetspolicy (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv).

9.4. Ditt samtycke:

Inom en snar framtid, vid ditt första besök på vår webbplats/app, kommer du att bli ombedd att tillåta olika typer av cookies. Du kan välja att tillåta eller att inte tillåta per kategori. Därefter kan du ändra cookie-inställningar för vår webbplats/app när som helst via hyperlänken nederst på webbplatsen eller appen och därigenom dra tillbaka ditt samtycke.
Vid det första tillfället som du använder vår webbplats eller app så du kan välja att inte acceptera att dessa cookies installeras genom att välja “Acceptera inte cookies” i pop-up fönstret för detta ändamål.
Du kan även neka eller blockera cookies genom att ändra konfigureringen för parametrarna i ditt navigationssystem. Om du stänger av cookies kan det innebära att du inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen/appen.
Om du har några frågor eller kommentarer om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss gärna,
antingen per e-post till kundservice@smartphoto.se

eller brevledes till
smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
211 22 Malmö
Sverige

Du hittar också mer information om cookies på: http://www.allaboutcookies.org
Mer information om beteendeannonsering och integritetsskydd online finns på: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 10 – Lydande lag och behörig domstol

Denna Allmänna integritetspolicy lyder, tolkas och implementeras i enlighet med svensk lag, som är exklusivt tillämplig.
Domstolarna, som har jurisdiktion över företaget som är ansvarigt för behandlingen av persondata, har bestämmanderätt i alla tvister som kan komma att uppstå i och med tolkningen eller implementeringen av denna Allmänna integritetspolicy.
I händelse av motstridighet mellan den svenska texten och den nederländska, skall den nederländska versionen vara den gällande.